Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady dotyczące ochrony danych osobowych, których administratorem jest Nicator Films Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Zawodzie 20a, 02-981 Warszawa (Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), KRS: 0000872094, NIP: 5213914465). Celem, jako administratora danych, jest należyte informowanie o sprawach związanych z bezpieczeństwem danych i przetwarzaniem danych osobowych, w związku z treścią przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). W niniejszej Polityce Prywatności znajdują się informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach użytkowników serwisu.

Definicje

 1. Administrator – oznacza spółkę Nicator Films Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Zawodzie 20a, 02-981 Warszawa (Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), KRS: 0000872094, NIP: 5213914465).
 2. Inspektor – oznacza Iwonę Nowak (adres email: iwona.nowak@nicator.pl
 3. RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Serwis – oznacza stronę internetową , pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie nicator.pl
 5. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 6. Użytkownik – oznacza podmiot, który korzysta z Serwisu.

Zastosowanie Polityki Prywatności

Polityka prywatności ma zastosowanie do danych przetwarzanych przez Administratora, pozyskanych bezpośrednio od Użytkownika i pośrednio w przypadku ich pozyskania z innych źródeł.

Cel i Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Dane przetwarzane są w celu: prowadzenia i prawidłowego funkcjonowania serwisu, informowaniu o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz o zmianach krajowego stanu prawnego.
 2. W przypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegającym na interesie Administratora w prowadzeniu serwisu, w określonym celu, ujętym w ust. 1 powyżej – tj. informowanie o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz informowanie o zmianach krajowego stanu prawnego, o ile prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie mają charakteru nadrzędnego nad interesem Administratora.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

 1. Dane przetwarzane w związku z korzystaniem z Serwisu: adres IP, data i godzina rozpoczęcia sesji, informacje o strefie czasowej, informacje o stronie źródłowej, status dostępu/kod dostępu http, adres strony z której nastąpiło wejście, rodzaj przeglądarki, system operacyjny i jego interfejs, język i wersja oprogramowania przeglądarki.
 2. W przypadku gdy powyżej zebrane dane będą stanowić dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO Administrator będzie je przetwarzał zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności RODO i na zasadach opisanych w niniejszej polityce.
 3. Użytkownik nie jest zobowiązany do podawania innych danych osobowych, jednakże pobranie danych wskazanych w ust. 1 powyżej jest niezbędne do korzystania z Serwisu.

Okresy przetwarzania danych osobowych

 1. W przypadku przetwarzaniach danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu lub do momentu sprzeciwienia się dalszemu takiemu przetwarzaniu – o ile sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.
 2. W przypadku przetworzenia danych osobowych, gdy jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim

 1. Przekazywanie danych podmiotom trzecim odbywa się wyłącznie gdy pozwalają na to przepisy prawa, z poszanowaniem mechanizmu ochrony danych osobowych, a także ochrony poufności i bezpieczeństwa danych.
 2. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie umów o powierzenia danych osobowych w celu realizacji określonych czynności niezbędnych do funkcjonowania Serwisu.
 3. Dane przekazywane są dostawcy hostingu.
 4. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.

Bezpieczeństwo danych

 1. Administrator zastosował wszelkie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczył dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem stosownie do zapisów RODO.
 2. Administrator nie będzie przetwarzał danych w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tzw. „plikach cookies”
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie pliki, które są zapisywane i przechowywane na komputerze lokalnym lub innym urządzeniu podczas, gdy odwiedzana jest strona WWW. Pomagają one w dostosowaniu zawartości strony internetowej do oczekiwań odbiorcy, ułatwiają nawigację na stronach i zapewniają skuteczność procedur bezpieczeństwa.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

 1. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

Nazwa

Rodzaj

Cel zapisania

_ga

Stałe – 365 dni

Ciasteczko wykorzystywane przez Google Analytics – w celu gromadzenia zagregowanych danych statystycznych użytkownikach Serwisu

cookieyes-consent

Stałe – 365 dni

Jest to ciasteczko związane z banerem informującym o stosowanych na stronie cookies oraz późniejszym wyrażeniu zgody lub odrzuceniu ich.

CONSENT

Stałe – 365 dni

Jest to ciasteczko związane z banerem informującym o stosowanych na stronie cookies oraz późniejszym wyrażeniu zgody lub odrzuceniu ich. Informuje ono o wyrażeniu zgody na pliki cookies.

SOCS

Stałe – 365 dni

Służy do przechowywania informacji dotyczących wyrażania zgody na politykę cookies.

ENID

Stałe – 6 miesięcy

Służy do przechowywania preferencji użytkownika oraz innych informacji, takich jak preferowaany języki, ilość wyników wyszukiwania na stronie, a także kwestię włączenia filtra Google SeafeSearch

_GRECAPTCHA

Stałe – 6 miesięcy

Zapobiega wysałniu niechcianych wiadomości mailowych przez formularz kontaktowy.

AEC

Stałe – 6 miesięcy

Służy ochronie przed spamem

OTZ

Stałe – 1 miesiąc

Służy optymalizacji wyszukiwania przez Google

wp-wpml_current_language

sesyjne

Przechowuje informacje dotyczące wybranego przez użytkownika języka strony

 

Prawa użytkownika

 1. Użytkownik serwisu ma prawo do:
 2. wglądu w swoje dane osobowe,
 3. zmiany danych osobowych, sprostowania ich lub usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje użytkownikowi w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych i sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją.
 7. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych przysługuje użytkownikowi:
  1. w przypadku kwestionowania przez Użytkownika prawdziwości danych osobowych,
  2. jeżeli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwi się usunięciu danych i zażąda ograniczenia przetwarzania danych,
  3. jeżeli ustanie potrzeba przetwarzania danych osobowych przez Administratora, ale Użytkownik uzna je za potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obronnych swoich roszczeń,
  4. w przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO, do czasu ustalenia nadrzędności interesu Administratora nad prawem Użytkownika do wniesienia sprzeciwu
 8. Wszelkie skargi, zastrzeżenia lub pytania powinny być kierowane na: nowak@nicator.pl